RSS Manipur Prant pays homage to Gourida

Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS , Manipur Prant organised a ‘Shraddhanjali’ in the name of Gourishankar Chakraborty, former Assam Kshetra Sah Pracharak on April 6 at Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Source The Sangai Express

Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS , Manipur Prant organised a ‘Shraddhanjali’ in the name of Gourishankar Chakraborty, former Assam Kshetra Sah Pracharak on April 6 at Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Source The Sangai Express

Read more / Original news source: http://e-pao.net/ge.asp?heading=23&src=080421